AnsprechpartnerInnen

Bachelor-Studiengänge:

Sozialpädagogik und Allgemeine Erziehungswissenschaft (SPAEW)

Karin Müller: Raum GFG 02-432, Tel.: (+49)6131/39-30323
E-Mail: karin.mueller@uni-mainz.de

Lebenslanges Lernen

Nicola Eysel: Raum GFG 02-218, Tel.: (+49)6131/39-29340
E-Mail: neysel@uni-mainz.de

Medienbildung

Dr. Petra Bauer: Raum GFG 02-317, Tel.: (+49)6131/39-27148
E-Mail: bauerp@uni-mainz.de

Sonderpädagogik

Dr. Sabine Hecklau-Seibert: Raum GFG 02-409, Tel.: (+49)6131/39-29316
E-Mail: hecklaus@uni-mainz.de

Master-Studiengänge:

Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Internationalität/Transnationalität

Karin Müller: Raum GFG 02-432, Tel.: (+49)6131/39-30323
E-Mail: karin.mueller@uni-mainz.de

Pädagogik des Kindes- und Jugendalters

Dr. Sascha Benedetti: Raum GFG 02-441, Tel.: (+49)6131/39-29317
E-Mail: benedett@uni-mainz.de

Lebenslanges Lernen 

Kim Deutsch: Raum GFG 02-218, Tel.: (+49)6131/39-29339
E-Mail: k.deutsch@uni-mainz.de

Medienbildung

Dr. Petra Bauer: Raum GFG 02-317, Tel.: (+49)6131/39-27148
E-Mail: bauerp@uni-mainz.de

Sonderpädagogik

Dr. Sabine Hecklau-Seibert: Raum GFG 02-409, Tel.: (+49)6131/39-29316
E-Mail: hecklaus@uni-mainz.de